بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

روتاتور کاف (Rotator cuff)

روتاتور کاف نام دسته ای از عضلات در ناحیه شانه است.

کلاهک چرخاننده


Rotator cuff

 

نگارش های دیگر : روتاتور کاف

 

 کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف نام دسته ای از عضلات در ناحیه شانه است.

کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف چهار عضله در عمق شانه هستند که اطراف مفصل فرا گرفته و نقش مهمی در ایجاد پایداری مفصل شانه دارند.

آسیب های کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف از علل مهم درد و ناتوانی شانه است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت