بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

رگ به رگ شدن (Sprain)

رگ به رگ شدن به معنی آسیب رباط و لیگامان اطراف مفصل به علت قرار گرفتن مفصل در وضعیت های نامطلوب است.

رگ به رگ شدن

  Sprain


نگارش های دیگر : اسپرین

رگ به رگ شدن به معنی آسیب رباط و لیگامان اطراف مفصل به علت قرار گرفتن مفصل در وضعیت های نامطلوب است.

وقتی که اندام در وضعیت هایی که معمول نیست قرار میگیرد، رباط های اطراف آن تحت کشش زیادی قرار میگیرند. این کشش میتواند موجب پارگی های میکروسکوپی و یا حتی پارگی های بزرگ و یا کامل در رباط شوند. این پارگی ها را رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مفصل میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت