بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

رِکورواتوم (Recurvatum)

رکورواتوم به معنای حرکت زانو در جهت خلاف خم شده است بطوریکه از صاف و مستقیم شدن هم آنطرف تر میرود.

رِکورواتوم


  Recurvatum

 

رکورواتوم به معنای حرکت زانو در جهت خلاف خم شده است بطوریکه از صاف و مستقیم شدن هم آنطرف تر میرود.

در رکورواتوم مفصل زانو به سمت عقب خم و جابجا میشود.

اکثر موارد رکورواتوم به علت افزایش قابلیت انعطاف مفصل است ولی این تغییرشکل ممکن است به علت تغییر در استخوان اطراف مفصل هم ایجاد شود.

رکورواتوم در مفاصل لولایی مانند مفصل زانو و مفصل آرنج دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت