بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

رِفلِکس (Reflex)

رفلکس یک واکنش در بدن موجود زنده است.

رِفلِکس

  Reflex

 

رفلکس یک واکنش در بدن موجود زنده است.

رفلکس واکنشی غیر ارادی است که موجود زنده به یک محرک خارجی نشان میدهد.

بطور مثال رفلکس تاندون کشکک به این معنا است که وقتی یک ضربه ناگهانی به این تاندون زده میشود عضله چهار سر ران بدون اراده شخص به ناگهان منقبض شده و زانو صاف و مستقیم میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت