بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

رُباط (Ligament)

رباط یا لیگامان نوار بافتی محکمی است که در اطراف مفصل قرا دارد.

رُباط

  Ligament

 

نگارش های دیگر : لیگامان

رباط یا لیگامان نوار بافتی محکمی است که در اطراف مفصل قرا دارد.

رباط یا لیگامان از هر طرف به لبه استخوان تشکیل دهنده مفصل متصل میشود.

این ساختار آناتومیک دو استخوان تشکیل دهنده مفصل را محکم کنار هم نگه داشته و موجب پایداری آن میشود.

پیچ خوردگی و رگ به رگ شدن مفصل موجب آسیب رباط یا لیگامان میگردد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت