بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

راموس پوبیس (Pubic ramus)

راموس پوبیس قسمتی از لگن خاصره است که به شکل یک میله در جلوی آن قرار گرفته است.

راموس پوبیس

 Pubic ramus

 

 راموس در لغت به معنای شاخه است. راموس پوبیس قسمتی از لگن خاصره است که به شکل یک میله در جلوی آن قرار گرفته است.

قسمت عمده لگن خاصره را استخوان تشکیل داده که به آن استخوان بی نام Innominate bone میگویند. استخوان بی نام خود از سه قسمت ایلیوم، ایسکیوم و پوبیس تشکیل شده است. قسمت جلوی پوبیس دو شاخه است. شاخه بالایی آن را راموس بالایی یا فوقانی پوبیس میگویند و شاخه پایینی آن را راموس پایینی یا راموس تحتانی پوبیس مینامند.

راموس های پوبیس در جلوی لگن خاصره به هم نزدیک شده و بین آنها غضروف خاصی قرار میگیرد. محل اتصال دو راموس پوبیس چپ و راست در جلوی لگن را سمفیز پوبیس مینامند. سمفیز پوبیس در زیر پوست جلوی لگن ( در زیر شکم و بالای قسمت تناسلی) که به آن قسمت عانه میگویند قابل لمس است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت