بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

راشیتیسم (Rickets)

راشیتیسم یا ریکتز نام یک بیماری متابولیسم استخوانی است.

راشیتیسم

  Rickets

 

نگارش های دیگر : ریکتز

راشیتیسم یا ریکتز نام یک بیماری متابولیسم استخوانی است.

در راشیتیسم یا ریکتز به علت کمبود ویتامین دی یا مقاوم بودن بدن به این ویتامین رشد و نمو استخوان بچه دچار اختلال میشود. شکل استخوان ها تغییر کرده و شکنندگی آنها بیشتر میشود.

راشیتیسم یا ریکتز از بیماری های مهم قابل پیشگیری سیستم اسکلتال است.

راشیتیسم بیماری بچه ها است و موجب تغییر شکل استخوان ها میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت