بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

رادیوگرافی (Radiography)

رادیوگرافی نام روشی تصویربرداری است که با استفاده از اشعه ایکس یا رونتگن انجام میشود.

رادیوگرافی

  Radiography

 

رادیوگرافی نام روشی تصویربرداری است که با استفاده از اشعه ایکس یا رونتگن انجام میشود.

در رادیوگرافی با تاباندن اشعه ایکس به اندام، سایه آن بخصوص استخوان ها بر روی فیلم حساسی نقش میبندد.

رادیوگرافی ممکن است ساده و یا رنگی باشد.

رادیوگرافی یکی از مهمترین ابزارهای پاراکلینییکی در تشخیص بیماری های استخوان و مفاصل است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت