بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

رادیال (Radial)

رادیال نام یک عصب و یک شریان در ناحیه ساعد است.

رادیال

 Radial

 

رادیال نام یک عصب و یک شریان در ناحیه ساعد و مچ دست است.

عصب و شریان رادیال چون در نزدیکی استخوان رادیوس (زند زبرین) هستند به آن منسوب شده و به این اسم نامیده میشوند. 

عصب و شریان رادیال در طرف خارجی ساعد یعنی طرفی که به شست دست نزدیک تر است قرار گرفته اند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت