بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دیسک (Intervertebral disc)

دیسک که نام کامل آن دیسک بین مهره است نام یک ساختار غضروفی است که به شکل یک استوانه با ارتفاع کم بوده و در بین مهره ای ستون فقرات قرا رگرفته است.

دیسک

 Intervertebral disc

 

دیسک که نام کامل آن دیسک بین مهره است نام یک ساختار غضروفی است که به شکل یک استوانه با ارتفاع کم بوده و در بین مهره ای ستون فقرات قرا رگرفته است.

دیسک بین مهره ای موجب تسهیل حرکات مهره ها نسبت به یکدیگر شده و مانند کمک فنر ماشین نقش یک ضربه گیر را در ضربات وارده به ستون مهره ایفا میکند.

فتق یا هرنی دیسک بین مهره ای موجب بروز سیاتیک میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت