بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دیستال (Distal)

دیستال کلمه ای است که در علم آناتومی برای نشان دادن جهت بکار برده میشود و به معنای دورتر بودن یک عضو از ریشه اندام است.

دیستال


Distal

 

دیستال کلمه ای است که در علم آناتومی برای نشان دادن جهت بکار برده میشود. مثلا میگوییم انگشت دست در دیستال مچ دست قرار دارد به این معنا که فاصله انگشت تا ریشه اندام فوقانی (یعنی شانه) بیشتر از مچ دست است.

دیستال بودن به معنای دورتر بودن است. پس وقتی یک عضو اول در دیستال عضو دومی قرار دارد به این معنا است که فاصله عضو اول تا ریشه اندام بیشتر از فاصله عضو دوم است.

زانو در دیستال مفصل ران قرار دارد. همچنین لگن در دیستال ستون مهره قرار گرفته است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت