بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دیسپلازی فیبرو (Fibrous dysplasia)

دیسپلازی فیبرو نام یک تومور خوش خیم استخوانی است.

دیسپلازی فیبرو

 Fibrous dysplasia

 

دیسپلازی فیبرو نام یک تومور خوش خیم استخوانی است. 

در دیسپلازی فیبرو استخوان دچار پوکی موضعی شده و شکل استخوان تغییر میکند. 

دیسپلازی فیبرو میتواند در یک یا همزمان در چند استخوان بدن ایجاد شود.

 این تومور خوش خیم میتواند با ناهنجاری های دیگری در بدن همراه باشد. دیسپلازی فیبرو استخوان را ضعیف و مستعد شکستگی میکند

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت