بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دوپویترَن (Dupuytren's contracture)

دوپویترن نام بیماری است که موجب خم شدن انگشتان دست و یا پا میشود.

دوپویترَن

Dupuytren's contracture

 

نگارش های دیگر : دپویترن، دوپیترن

دوپویترن نام بیماری است که موجب خم شدن انگشتان دست و یا پا میشود.

 به آن کنتراکچر دوپویترن هم میگویند.

 کنتراکچر دوپویترن موجب تشکیل بافت های طناب مانند سفتی در کف دست میشود.

طول این طناب ها به مرور زمان کم شده و موجب خم شدن انگشتان دست بخصوص انگشتان 4 و 5 میشوند. کنتراکچر دوپویترن در صورت تغییر شکل دادن شدید در انگشتان ممکن است نیاز به عمل جراحی داشته باشد.

 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت