بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دست خرچنگی (Lobster hand)

دست خرچنگی نوعی تغییر شکل مادرزادی دست است که در آن یک انگشت دست وجود ندارد.

دست خرچنگی


 Lobster hand

 

نگارش های دیگر : لابستر هند

دست خرچنگی نوعی تغییر شکل مادرزادی دست است که در آن یک انگشت دست وجود ندارد. 

در بیماری دست خرچنگی ممکن است یک یا چند تا از استخوان های کف دست هم وجود نداشته باشد.

 در این بیماران بین انگشتان دست شکاف بزرگی ایجاد شده و آنرا شبیه به دست خرچنگ میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت