بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دست چنبری (Club hand)

دست چنبری نوعی تغییر شکل مادرزادی اندام فوقانی است.

دست چنبری


Club hand

 

نگارش های دیگر : کلاب هند

دست چنبری نوعی تغییر شکل مادرزادی اندام فوقانی است.

در بیماری دست چنبری یکی از استخوان های ساعد بطور مادرزادی وجود ندارند و این موجب انحراف مچ دست بچه به طرف بدون استخوان میشود.

دست چنبری میتواند همراه با دیگر مشکلات مادرزادی بوده و موجب اختلالات شدید در کارآیی اندام فوقانی شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت