بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دررفتگی عادتی (Habitual dislocation)

دررفتگی عادتی نوعی دررفتگی است که به اختیار بیمار است.

دررفتگی عادتی


Habitual dislocation

 

دررفتگی عادتی نوعی دررفتگی است که به اختیار بیمار است.

در دررفتگی عادتی بیمار با اراده خود بطور مکرر مفصل را در میبرد.

دررفتگی عادتی نوعی بیماری خلقی است ولی نیاز به شرایط جسمانی هم دارد. 

در دررفتگی عادتی، مفصل شل بوده و قابلیت انعطافی بالایی دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت