بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دررفتگی (Dislocation)

دررفتگی به وضعیتی میگویند که در آن دو سطح استخوانی که در کنار هم قرار گرفته و یک مفصل را ساخته اند نسبت به هم جابجا شوند.

دررفتگی

Dislocation

 

نگارش های دیگر : دیسلوکیشن

دررفتگی به وضعیتی میگویند که در آن دو سطح استخوانی که در کنار هم قرار گرفته و یک مفصل را ساخته اند نسبت به هم جابجا شوند بطوریکه ارتباط صحیح آناتومیکی که داشته اند از دست برود.

در دررفتگی دو سطحی که مفصل را تشکیل میدهند جابجا میشوند. 

جااندازی دررفتگی از اورژانس های ارتوپدی است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت