بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

داروی ضد سل (Anti tuberculosis drug)

داروی ضد سل در درمان بیماری سل بکار برده میشود.

داروی ضد سل


Anti tuberculosis drug

 

داروی ضد سل در درمان بیماری سل بکار برده میشود.

 بیماری سل یک بیماری میکروبی است و علت بوجود آورنده آن نوعی باکتری به نام باسیل کخ است. درمان بیماری سل معمولا با استفاده همزمان از چند داروی ضد میکروبی انجام میشود. استفاده از تنها یک دارو میتواند بسرعت موجب بروز مقاومت دارویی در میکروب سل شود.

ریفامپین، ایزونیازید، اتامبوتول و استرپتومایسین مثال هایی از داروهای ضد سل هستند

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت