بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

جااندازی بسته (Close reduction)

جااندازی بسته نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی بدون دیدن مستقیم محل آسیب است.

جااندازی بسته


Close reduction

 

جااندازی بسته نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی است.

 در این نوع جااندازی، پزشک ارتوپد بدون استفاده از عمل جراحی و صرفا با استفاده از کشش و مانورهای خاص اقدام به جااندازی قطعات شکسته شده و یا دررفته میکند.

در روش جااندازی بسته پزشک جراح میتواند دقت جااندازی را با استفاده از رادیوگرافی درجا بر روی مانیتور مشاهده کرده و اصلاحات لازم را انجام دهد.

جااندازی بسته شکستگی و دررفتگی منافع و معایب خاص خود را داشته و پزشک معالج بر اساس وضعیت شکستگی و شرایط بیمار مناسب ترین نوع جااندازی را مشخص میکند.

در تصویر این صفحه جااندازی بسته شکستگی شست دست دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت