بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

جااندازی باز (Open reduction)

جااندازی باز نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی است.

جااندازی باز


Open reduction

 

جااندازی باز نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی است.

در این نوع جااندازی در اطاق عمل، پزشک ارتوپد پوست را شکاف داده و عضلات و دیگر بافت های نرم را کنار زده و محل شکستگی و یا دررفتگی را در دید مستقیم خود قرار میدهد. سپس با استفاده از ابزارهای خاص جراحی قطعات جابجا شده را در کنار یکدیگر قرار میدهد.

جااندازی باز شکستگی و دررفتگی منافع و معایب خاص خود را داشته و پزشک معالج بر اساس وضعیت شکستگی و شرایط بیمار مناسب ترین نوع جااندازی را مشخص میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت