بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تومور بدخیم (Malignant tumor)

تومور بدخیم نام گونه ای از تومورها است که در آن سلول های تشکیل دهنده تومور، غیر طبیعی و خارج از کنترل بدن هستند.

تومور بدخیم

Malignant tumor

 

تومور بدخیم نام گونه ای از تومورها است که در آن سلول های تشکیل دهنده تومور، غیر طبیعی و خارج از کنترل بدن هستند.

سلول های یک تومور بدخیم معمولا بسرعت به بافت های سالم اطراف خود نفوذ و تهاجم کرده و جایگزین آنها میشوند.

سلول های یک تومور بدخیم ممکن است از طریق جریان خون به بافت های دوردست رفته و در آنجا شروع به رشد و تکثیر کند. به این پدیده متاستاز میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت