بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تومور (Tumor)

تومور به معنای رشد غیر معمول یک بافت است که موجب یک برجستگی میشود.

تومور

 Tumor

 

نگارش های دیگر : تومر

تومور به معنای رشد غیر معمول یک بافت است که موجب یک برجستگی میشود.

تومور معادل سرطان نیست.

تومور میتواند خوش خیم و یا بدخیم باشد.

تومور خوش خیم بر اثر رشد نامعمول سلول های سالم و طبیعی بافت خاصی از بدن ایجاد میشود ولی سلول های تشکیل دهنده یک تومور بدخیم سلول های غیر طبیعی و سرطانی هستند که از کنترل خارج شده اند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت