بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

توبروزیته (Tuberosity)

توبروزیته به معنی یک برجستگی بر روی استخوان است.

توبروزیته

Tuberosity

 

نگارش های دیگر : توبروزیتی، توبروسیتی

توبروزیته به معنی یک برجستگی بر روی استخوان است.

توبروزیته ها معمولا در محل چسبیدن تاندون ها به استخوان قرار دارند.

بطور مثال در سر استخوان بازو دو توبروزیته بزرگ و کوچک قرار دارد که در محل اتصال عضلات روتاتور کاف به استخوان قرار گرفته اند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت