بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تروما (Trauma)

تروما به معنی آسیبی است که بر اثر وارد شدن ضربه به بدن وارد میشود.

تروما

Trauma

 

نگارش های دیگر : ترما

تروما به معنی آسیبی است که بر اثر وارد شدن ضربه به بدن وارد میشود.

 ضربات وارده به بدن میتوانند موجب شکستگی استخوان ها، پارگی عصب یا عروق، زخم پوستی و مشکلات دیگر شوند.

تروما به اندام و یا احشاء داخلی بدن میتواند بدنبال تصادف وسایل نقلیه و یا سقوط از ارتفاع بوجود آید.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت