بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تروکانتر (Trochanter)

تروکانتر نام دو برجستگی استخوانی در قسمت های بالایی استخوان ران است.

تروکانتر


Trochanter

 

نگارش های دیگر : ترکانتر

تروکانتر نام دو برجستگی استخوانی در قسمت های بالایی استخوان ران است.

 در زیر سر و گردن استخوان ران دو برجستگی به نام های تروکانتر بزرگ و کوچک وجود دارد.

تروکانتر بزرگ در سمت خارج قرار داشته و محل اتصال عضلات گلوتئال است.

تروکانتر کوچک در سمت داخل است و عضله ایلیوپسواس به آن متصل میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت