بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تِرِندِلِنبِرگ (Trendelenburg position)

وضعیت ترندلنبرگ طریقه ای دراز کشیدن است که در آن بیمار طاق باز بوده و سر وی نسبت به پاها به سطح زمین نزدیک تر است.

وضعیت تِرِندِلِنبِرگ


Trendelenburg position

 

نگارش های دیگر : ترندلنبورگ

وضعیت ترندلنبرگ طریقه ای دراز کشیدن است که در آن بیمار طاق باز بوده و سر وی نسبت به پاها به سطح زمین نزدیک تر است. 

بعضی معاینات پزشکی و بعضی اعمال جراحی در وضعیت ترندلنبرگ انجام میشود. همچنین پزشک به بعضی بیماران توصیه میکند تا در مدت درمان در وضعیت ترندلنبرگ قرار داشته باشند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت