بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ترقوه (Clavicle)

ترقوه نام استخوانی در شانه است.

ترقوه


Clavicle

 

نگارش های دیگر : کلاویکل، کلاویکول

ترقوه نام استخوانی در شانه است.

 استخوان ترقوه یه شکل یه میله ای خمیده به شکل حرف S البته با انحنای کمتر است. 

دو استخوان ترقوه در بالاترین قسمت جلوی قفسه سینه قرار گرفته از طرف داخل با استخوان جناغ و از طرف خارج با استخوان کتف یا اسکاپولا مفصل میشوند. 

شکستگی استخوان ترقوه از شکستگی های شایع بخصوص در بچه ها است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت