بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تاندون (Tendon)

تاندون یا زردپی یک طناب بافتی بسیار محکم و قابل انعطاف است که از یک طرف به عضله و از طرف دیگر به استخوان متصل میشود.

تاندون

Tendon

 

نگارش های دیگر :  تاندن، تندن، تندون

تاندون یا زردپی یک طناب بافتی بسیار محکم و قابل انعطاف است که از یک طرف به عضله و از طرف دیگر به استخوان متصل میشود.

 گرچه معدودی از عضلات مستقیما به استخوان متصل میشوند با اینحال اتصال اکثر آنها به استخوان با واسطه تاندون یا زردپی است.

  تاندون یا زردپی ممکن است به شکل طناب، نوار یا صفحه باشد.

تصویر این صفحه تاندون آشیل را نشان میدهد که به استخوان پاشنه متصل میشود

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت