بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تالوس (Talus)

تالوس نام یکی از استخوان های تارس است.

تالوس

  Talus

 

نگارش های دیگر : تیلوس

تالوس نام یکی از استخوان های تارس است.

 استخوان تالوس یا قاپ در یالای استخوان پاشنه یا کالکانه قرار گرفته و در بالا با استخوان تیبیا یا درشت نی و در پایین با استخوان پاشنه و در جلو با استخوان ناویکولر مفصل میشود.

 قسمت اعظم سطح رویی استخوان تالوس را غضروف مفصلی پوشانده است.

خونرسانی به استخوان تالوس خیلی خوب نیست و در موارد شکستگی ممکن است دچار نکروز آوازکولر یا سیاه شدگی شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت