بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پیچ خوردگی (Sprain)

پیچ خوردگی نوعی آسیب مفصلی است که در آن مفصل بشدت کج شده و بدنبال آن رباط های اطراف مفصل کشیده شده و یا پاره میشوند.

پیچ خوردگی


Sprain

 

پیچ خوردگی نوعی آسیب مفصلی است که در آن مفصل بشدت کج شده و بدنبال آن رباط های اطراف مفصل کشیده شده و یا پاره میشوند.

به پیچ خوردگی مفصلی کشیدگی یا رگ به رگ شدن هم میگویند.

شایع ترین محل پیچ خوردگی مفصلی در مچ پا است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت