بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پونکسیون (Puncture)

پونکسیون روشی تشخیصی در طب است. از طریق پونکسیون لوله نازکی از راه پوست به داخل بدن فرستاده میشود تا قسمتی از یک مایع بافتی از بدن خارج شود.

پونکسیون


Puncture

 

نگارش های دیگر : پنکسیون، پونکسین

پونکسیون روشی تشخیصی در طب است. از طریق پونکسیون لوله نازکی از راه پوست به داخل بدن فرستاده میشود تا قسمتی از یک مایع بافتی از بدن خارج شود.

مایع کسب شده از راه پونکسیون برای تشخیص بیماری فرد تحت آزمایش قرار میگیرد. بطور مثال از پونکسیون نخاع برای بدست آوردن مایع نخاعی و به منظور تشخیص بیماری های آن استفاده میشود.

تصویر این صفحه یک پونکسیون مایع نخاع در ستون فقرات را نشان میدهد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت