بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پوبیس (Pubis)

پوبیس نام قسمتی از لگن خاصره است.

پوبیس


Pubis

 

پوبیس نام قسمتی از لگن خاصره است.

لگن خاصره از دو استخوان بزرگ تشکیل شده که به آنها استخوان های بی نام میگویند. هر استخوان بی نام سه قسمت دارد. قسمت جلویی یا قدامی هر استخوان بی نام را پوبیس مینامند.

استخوان پوبیس در زیر پوست در بالای ناحیه شرمگاهی قابل لمس است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت