بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پلی داکتیلی (Polydactyly)

پلی داکتیلی به معنای چند انگشتی است.

پلی داکتیلی


Polydactyly

 

نگارش های دیگر : پولی داکتیلی

پلی داکتیلی به معنای چند انگشتی است. پلی داکتیلی میتواند در دست یا پا یا هر دو آنها با هم دیده شود.

این آنومالی مادرزادی ممکن است بصورت ارثی از والدین به فرزندان منتقل گردد. انگشت اضافه در پلی داکتیلی میتواند در هر قسمتی از دست ایجاد شود ولی بیشتر در سمت انگشت کوچک است. درمان این بیماری معمولا به توسط عمل جراحی و خروج انگشت اضافه است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت