بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پروتِز (Prosthesis)

پروتز به وسیله ای مصنوعی میگویند که جایگزین قسمتی از دست رفته از بدن میشود.

پروتِز

Prosthesis

 

پروتز به وسیله ای مصنوعی میگویند که جایگزین قسمتی از دست رفته از بدن میشود.

اندام های مصنوعی نوعی پروتز هستند.

مفصل مصنوعی هم نوعی پروتز است چون جایگزین قسمتی از استخوان مفصل میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت