بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پا چنبری(کلاب فوت) (Club foot)

پا چنبری یا کلاب فوت نام بیماری مادرزادی است که موجب تغییر شکل کف پا میشود.

کلاب فوت

 Club foot

 

نگارش های دیگر : کلب فوت

پا چنبری یا کلاب فوت نام بیماری مادرزادی است که موجب تغییر شکل کف پا میشود.

در کلاب فوت یا پا چنبری کف پا به سمت پاین و داخل منحرف میشود. این بیماری در صورت عدم درمان مناسب مشکلات زیادی را در راه رفتن کودک ایجاد میکند.

درمان پا چنبری یا کلاب فوت به طریقه جااندازی و چند مرحله گچ گیری و یا با استفاده از عمل جراحی انجام میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت