بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بانداژ ولپو (Velpeau bandage)

بانداژ ولپو نام طریقه ای از بستن اندام فوقانی است. در روش بانداژ ولپو به توسط یک باند یا نوار پارچه ایT ساعد به گردن آویزان شده و بازو به تنه بسته میشود.

بانداژ ولپو

 Velpeau bandage

 

بانداژ ولپو نام طریقه ای از بستن اندام فوقانی است.

در روش بانداژ ولپو به توسط یک باند یا نوار پارچه ای، ساعد به گردن آویزان شده و بازو به تنه بسته میشود.

بانداژ ولپو بیشتر برای درمان آسیب های شانه و ترقوه کاربرد دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت