بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بارلو (Barlow's sign)

بارلو نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به ناپایداری مادرزادی مفصل ران استفاده میکند.

بارلو

 Barlow's sign

 

بارلو نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به ناپایداری مادرزادی مفصل ران استفاده میکند. 

اساس تست بارلو سعی پزشک در جابجا کردن مفصل ران است.

 با انجام تست بارلو پزشک با انجام مانوری سعی میکند مفصل ران را در ببرد و وی این دررفتن را احساس میکند.  خارج شدن سر استخوان ران از حفره استابولوم با انجام تست بارلو نشانه ناپایداری مفصل ران است.

 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت