بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اینتِرفالانژیال (Interphalangeal)

اینترفالانژیال به معنای بین فلانژ ها یا بین فالانکس ها است.

اینتِرفالانژیال
 


Interphalangeal

 

نگارش های دیگر : انترفالانژیال، اینترفالانژال

اینترفالانژیال به معنای بین فلانژ ها یا بین فالانکس ها است.

استخوان هر بند انگشت را فالانکس میگویند. بند های انگشتان با هم مفصل میشوند و این مفاصل در واقع بین فالانکس ها است. مفصل بین دو فالانکس را مفصل اینترفالانژیال مینامند.

هر انگشت دست (بجز شست) سه بند و دو مفصل اینترفالانژیال دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت