بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اینتِرتروکانتریک (Intertrochanteric)

اینترتروکانتریک به معنای بین تروکانتر ها است.

اینتِرتروکانتریک


Intertrochanteric      

 

نگارش های دیگر : انترتروکانتریک، اینترترکانتریک

اینترتروکانتریک به معنای بین تروکانتر ها است.

در بالای استخوان ران یک کره گرد و مدور قرار دارد که به آن سر استخوان ران میگویند. در زیر سر، استخوان پهن تر شده و دو برجستگی پیدا میکند. به آن که در سمت خارج قرار گرفته تروکانتر بزرگ و به آن که در سمت داخل قرار گرفته تروکانتر کوچک میگویند.

ناحیه بین این دو برجستگی را ناحیه اینترتروکانتریک میگویند. اهمیت این ناحیه در شکستگی های آن است.

شکستگی های اینترتروکانتریک بسیار مهم هستند

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت