بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایلیوم (Ilium)

ایلیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است.

ایلیوم


Ilium

 

نگارش های دیگر : ایلیم

ایلیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است.

لگن خاصره از دو استخوان پهن و بزرگ که به آنها استخوان های بی نام میگویند تشکیل شده است. دو استخوان بی نام در دو طرف لگن خاصره قرار گرفته و قرینه یکدیگرند. هر کدام از این استخوان های بی نام از اتصال سه استخوان دیگر درست شده اند. این سه استخوان ایلیوم و ایسکیوم و پوبیس هستند.

استخوان ایلیوم در قسمت بالایی استخوان بی نام قرار گرفته است.

استخوان ایلیوم به شکل یک صفحه پهن است به طوی که بالاترین قسمت آن را بال ایلیوم مینامند.

بالاترین قسمت استخوان ایلیوم در دو طرف لگن زیر پوست لمس میشوند. کمربند شلوار درست بالای این برجسته ها بسته میشود تا پایین نیاید.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت