بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایسکیوم (Ischium)

ایسکیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است.

ایسکیوم


Ischium

 

نگارش های دیگر : ایسکیم

ایسکیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است.

لگن خاصره از دو استخوان پهن و بزرگ که به آنها استخوان های بی نام میگویند تشکیل شده است. دو استخوان بی نام در دو طرف لگن خاصره قرار گرفته و قرینه یکدیگرند. هر کدام از این استخوان های بی نام از اتصال سه استخوان دیگر درست شده اند.این سه استخوان ایلیوم و ایسکیوم و پوبیس هستند.

استخوان ایسکیوم در قسمت پایین استخوان بی نام قرار گرفته است.

قسمتی از استخوان ایسکیوم که به آن توبروزیته یا برجستگی استخوان ایسکیوم میگویند همان جایی است که در موقع نشستن بر روی زمین با آن در تماس قرار میگیرند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت