بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اولنار (Ulnar)

اولنار یعنی هر چیز منسوب به اولنا.

اولنار

Ulnar

 

نگارش های دیگر :  آلنار، النار

اولنار یعنی هر چیز منسوب به اولنا.

اولنا یا زند زیرین نام یکی از دو استخوان ساعد بوده و بعضی از بافت های ساعد چون نزدیک به این استخوان هستند نام آن را بر خود میگیرند.

بطور مثال عصب اولنار یا شریا یا ورید اولنار نام اعصاب و عروقی هستند که در نزدیکی استخوان اولنا در ساعد قرار گرفته اند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت