بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اولِکرانون (Olecranon)

اولکرانون یک برجستگی استخوانی در پشت آرنج است.

اولِکرانون

Olecranon

 

نگارش های دیگر : الکرانون، اولکرانن، الکرانن

اولکرانون یک برجستگی استخوانی در پشت آرنج است.

وقتی آرنج خود را خم میکنید برجسته ترین قسمت پشت آرنج در واقع همان زائده استخوانی اولکرانون است که در زیر پوست پشت آرنج لمس میشود.

برجستگی یا زائده اولکرانون بالاترین قسمت استخوان اولنا یا زند زیرین بوده و محل اتصال تاندون عضله سه سر بازو است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت