🔔📃 ٧ قدم برای شاد بودن

 

1️ قدم اول :

کمتر فکر کنید، بیشتر احساس کنید .

 

2️ قدم دوم :

کمتر اخم کنید، بیشتر لبخند بزنید .

 

3️ قدم سوم :

کمتر صحبت کنید، بیشتر گوش دهید .

 

4️ قدم چهارم :

کمتر قضاوت کنید، بیشتر بپذیرید .

 

5️ قدم پنجم :

کمتر ببینید، بیشتر انجام دهید .

 

6️ قدم ششم :

کمتر گلایه کنید، بیشتر سپاسگزارباشید .

 

7️ قدم هفتم :

کمتر بترسید، بیشتر دوست داشته باشید .

-