🔴9 مهارت مهم که همه کودکان برای پیشگیری از اتفاقات تلخ باید یاد بگیرند

🔴9 مهارت مهم که همه کودکان برای پیشگیری از اتفاقات تلخ باید یاد بگیرند (👇👇👇)

بفرستید برای پدر و مادرایی که بچه کوچیک دارن 👌🏻
@drmohsenmardanikivi

@drmohsenmardanikivi


@drmohsenmardanikivi


@drmohsenmardanikivi


@drmohsenmardanikivi


@drmohsenmardanikivi@drmohsenmardanikivi

@drmohsenmardanikivi-