شیوه صحیح نشستن برای کارمندان

کاملا پشت خود را به صندلی بچسبانید

شیوه صحیح نشستن برای کارمندان

پشت شما می بایست در راستای پشتی صندلی قرار داشته باشد

شیوه صحیح نشستن برای کارمندان

ارتفاع صندلی خود را تنظیم کنید

تنظیم ارتفاع صندلی

زاویه میان پشتی صندلی و محل نشستن بین 100 تا 110 درجه می باشد

زاویه مناسب برای نشستن روی صندلی

با استفاده از پشتی یا بالشتک ها گودی کمر خود را پر کنید

استفاده از بالشتک برای نشستن روی صندلی

آرنج شما می بایست تکیه گاه مناسبی داشته باشد

تکیه گاه مناسب هنگام نشستن

انگشتان شما می بایست موازی با صفحه کیبورد باشد

زاویه دست هنگام تایپ کردن

بین زمان های کاری خود زمانی را برای نرمش گردن اختصاص دهید

نرمش گردن

-