دررفتگی مچ دست

 

1- تعریف و علت دررفتگی استخوان لونیت: این دررفتگی معمولا بدنبال زمین خوردن روی کف دست بوجود میاید. در این وضعیت بر اثر به عقب رفتن شدید مچ دست و فشار استخوان های ردیف دیستال به لونیت (یعنی ردیفی که از استخوان زند زبرین دورترند)، لیگامان های مهمی از اطراف این استخوان پاره شده و موجب جابجا شدن استخوان میشود.

 تعریف و علت دررفتگی استخوان لونیت

دررفتگی لونیت پس ازشکستگی اسکافوئید شایعترین آسیب استخوانچه های مچ دست بدنبال ضربه است. گاهی اوقات این دررفتگی با شکستگی استخوان اسکافوئید و یا زائده استایلوئید استخوان رادیوس و یا هر دو همراه است . در دررفتگی لونیت، استخوان های مچ، ارتباط بین خود و استخوان های ساعد را حفظ میکنند و این فقط استخوان لونیت است که از جای خود دررفته و جابجا میشود. گاهی اوقات جابجایی برعکس است به این صورت که استخوان لونیت ارتباط خود را با زند زبرین حفظ کرده و بقیه هفت استخوانچه های مچ دست جابجا میشوند. به این آسیب، دررفتگی پری لونیت میگویند.

تعریف و علت دررفتگی استخوان لونیت

2- علایم و تشخیص دررفتگی استخوان لونیت: بدنبال این در رفتگی مچ دست متورم میشود. فشار دادن به جلوی مچ دست شدت درد را افزایش میدهد. حرکات مچ بشدت محدود شده و حتی ممکن است حرکات انگشتان هم کم شود (علت کاهش حرکات انگشتان فشار استخوان لونیت جابجا شده بر روی تاندون های انگشتان است) و ممکن است حس لمس انگشتان دوم و سوم دست کاهش یابد. تشخیص این آسیب، با استفاده از رادیوگرافی نیمرخ مچ دست است که در آن جابجا شدن استخوان لونیت دیده میشود .

علایم و تشخیص دررفتگی استخوان لونیت 

3- درمان دررفتگی استخوان لونیت: درمان این دررفتگی معمولا به صورت جااندازی بسته است. پزشک معالج با کشش مچ دست و فشار مستقیم بر روی استخوان لونیت آن را جااندازی میکند. پس از آن استخوان به توسط پین به استخوان های اطراف متصل شده و سپس مچ دست به مدت یک ماه به توسط گچ بیحرکت میشود. اگر این دررفتگی دیر تشخیص داده شود بصورت بسته جا نمیفتد . در این موارد نیاز به عمل جراحی و جااندازی باز دررفتگی وجود دارد. در مواردی که مدت زیادی از دررفتگی گذشته باشد ممکن است استخوان حتی با عمل جراحی هم جا نیفتد که در این موارد ممکن است نیاز شود تا استخوان لونیت از مچ دست خارج گردد .

درمان دررفتگی استخوان لونیت

4- عوارض دررفتگی استخوان لونیت: نکروز آوازکولار استخوان لونیت که به علت آسیب شدید به لیگامان های اطراف لونیت که محل ورود عروق تغذیه کننده استخوان هستند و اختلال در خونرسانی استخوان ایجاد میشود، آرتروز که معمولا به علت نکروز آوازکولار استخوان و یا جانیفتادن دررفتگی ایجاد میشود و فشار به عصب مدیان.

 عوارض دررفتگی استخوان لونیت

 

-