کودکان از حمل کوله سنگین جدا خودداری کنند بیشتر...