اولین فیلم آموزشی در رابطه با بیماری استئوآرتریت (آرتروز) زانو برای افزایش آگاهی مردم جامعه و ادغام دو مقوله زیبای دانش و هنر
تهیه کننده و نویسنده: دکتر محسن مردانی کیوی
 کارگردان: دکتر زهرا حق پرست قدیم لیمودهی