دکتر محسن مردانی کیوی

هومِروس (Humerus)

هومروس نام دیگر استخوان بازو است.

هومِروس

Humerus

 

هومروس نام دیگر استخوان بازو است.

هومروس از استخوان های بلند است که در بالا مفصل شانه و در پایین مفصل آرنج را میسازد.

بالای آن سر استخوان هومروس و در پایین آن کندیل ها قرار دارند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت